Sukatan Pelajaran Pengurusan Sumber KPLI SR
(JTP)

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
SEMESTER 1 TAHUN 2009

Minggu/

Tarikh

Topik/ Tajuk / Kandungan

Jam Interaksi (Seminggu)

Catatan

12.1.2009

hingga

16.1.2009

PENDAFTARAN Pelajar baru kpli ambilan jan 2009

Minggu 1

19.1.2009

hingga 23.1.2009

1.0 :TEKNOLOGI MAKLUMAT

DAN KOMUNIKASI (TMK)

1.1 Pengenalan kepada konsep Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam Pendidikan

· TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

· TMK dalam Pengujian dan Penilaian

· TMK dalam Pengurusan

· TMK dalam Penyelidikan dan Pembangunan

1 jam

· Kuliah

· Perbincangan

· Kerja Kumpulan

· CD-ROM

· Internet

1.2 Pengenalan

kepada penggunaan perkakasan tambahan komputer

 • Kad Output TV
 • Kad Video/TV capture Kad
 • Kad Grafik Video
 • Kad Suara
 • Kad Rangkaian (NIC)

1 jam

· Kuliah

· Tunjukcara pemasangan komponen-komponen komputer

· Perbincangan

· Melayari Internet

Minggu 2

26.1.2009hingga 30.1.2009

1.2 Pengenalan

kepada penggunaan perkakasan tambahan komputer

 • MODEM
 • Pengimbas
 • Pencetak
 • Kamera Digital
 • Kamera Video Digital
 • C-R/CD-RW
 • Pemacu ZIP
 • Handy Drive

1 jam

· Kuliah

· Tunjukcara pemasangan komponen-komponen komputer

· Perbincangan

· Melayari Internet

1.3 Pengajaran dan pembelajaran Berbantukan komputer PPBK)

 • Definisi PPBK
 • Jenis-jenis Perisian PPBK

- Latihtubi

- Tutorial

- Simulasi

- Permainan

- Penyelesaian Masalah

1 jam

· Kuliah

· Demonstrasi pelbagai jenis perisian PPBK

· Perbincangan Kumpulan

Minggu 3

2. 2. 2009 hingga .

6. 2. 2009

1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik

 • Grafik
 • Animasi
 • Penggunaan Audio dan Video
 • Pautan Slaid dengan slaid/fail-fail dan sumber web

1 jam

· Amali/ Hands-on

· Demonstrasi

· Penerangan

1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik

 • Grafik
 • Animasi
 • Penggunaan Audio dan Video
 • Pautan Slaid dengan slaid/fail-fail dan sumber web

1 jam

· Amali/ Hands-on

· Demonstrasi

· Penerangan

Minggu 4

9. 2. 2009 hingga.

13. 2.2009

1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik

 • Grafik
 • Animasi
 • Penggunaan Audio dan Video
 • Pautan Slaid dengan slaid/fail-fail dan sumber web

1 jam

· Amali/ Hands-on

· Demonstrasi

· Penerangan

1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik

 • Grafik
 • Animasi
 • Penggunaan Audio dan Video
 • Pautan Slaid dengan slaid/fail-fail dan sumber web

1 jam

· Amali/ Hands-on

· Demonstrasi

· Penerangan

Minggu 5

16.2.2009

Hingga

20.2.2009

1.0 :TEKNOLOGI MAKLUMAT

DAN KOMUNIKASI (TMK )

1.4 Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan perisian Persembahan Elektronik

 • Grafik
 • Animasi
 • Penggunaan Audio dan Video
 • Pautan Slaid dengan slaid/fail-fail dan sumber web

1 jam

· Amali/ Hands-on

· Demonstrasi

· Penerangan

1.5 Pengintegrasian perisian Hamparan Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran

§ Memperkenalkan ciri-ciri asas perisian Hamparan Elektronik.

§ Menghasilkan satu Hamparan Elektronik.

§ Fungsi-fungsi Asas

- SUM

- AVERAGE

- COUNT

- COUNT A

- COUNT IF

- MIN

- MAX

- IF

- VLOOKUP

- Filter

- Conditional

- Formatting

- Menghasilkan Grafik

1 jam

§ Amali/Hands-on

§ Penerangan

§ Menggunakan data/maklumat murid untuk menghasilkan lembaran kerja

Minggu 6

23.2. 2009 hingga .

27.2. 2009

1.5 Pengintegrasian perisian Hamparan Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran

§ Menghasilkan satu Hamparan Elektronik.

§ Fungsi-fungsi Asas

- MIN

- MAX

- IF

- VLOOKUP

- Filter

- Conditional

- Formatting

- Menghasilkan Grafik

1 jam

§ Amali/

Hands-on

§ Penerangan

§ Menggunakan data/maklumat murid untuk menghasilkan lembaran kerja

Minggu 6

23.2. 2009 hingga .

27.2. 2009

1.0 :TEKNOLOGI MAKLUMAT

DAN KOMUNIKASI (TMK)

1.6 Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran

§ Pengenalan kepada Internet

§ Jenis-jenis Enjin Pencarian

§ Yahoo, Google, Hotbot, Excite, Altavista, CARI, Mol, Web Ferret

§ Perkhidmatan Internet

- E-Mail

- Newsgroup

- Kumpulan Diskusi

- Laman Web

§ Turunmuat Fail

§ Menyalin Fail

§ Direktori

1 Jam

· Amali/ Hands-on

· Demonstrasi

· Penerangan

Minggu 7

2. 3. 2009 hingga .

6. 3. 2009

1.6 Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran

§ Pengenalan kepada Internet

§ Jenis-jenis Enjin Pencarian

§ Yahoo, Google, Hotbot, Excite, Altavista, CARI, Mol, Web Ferret

§ Perkhidmatan Internet

- E-Mail

- Newsgroup

- Kumpulan Diskusi

- Laman Web

§ Turunmuat Fail

§ Menyalin Fail

§ Direktori

1 jam

· Amali/ Hands-on

· Demonstrasi

· Penerangan

2 . TEKNOLOGI PENDIDIKAN

2.1 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran

· Konsep asas & definisi

· Kepentingan media & Pendidikan

· Pengkelasan & justifikasi penggunaan media dlm pengajaran dan pembelajaran

1 jam

· Penerangan

Minggu 8

9. 3. 2009

hingga 13.3 .2009

2.2 Prinsip Asas Grafik

· Perancangan (saiz, susunatur, rekabentuk)

1 jam

2.2 Prinsip Asas Grafik (sambungan)

· Warna (skema warna, alatan mewarna)

· Penghurufan (pemilihan fon, saiz & jarak, antara perkataan dan ayat

· Alat penghurufan

· Persembahan (laminasi, frame / lapik plastik)

1 jam

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (14. 3. 09 – 22. 3. 09)

Minggu 9

23.3.2009

hingga 27.3.2009

2.3 Media Unjuran

· Projektor Lutsinar

· Projektor Terus

· Projektor LCD

1 jam

2.4 Teknik-teknik Penghasilan Lutsinar & Penggunaan OHP

· Mengenal pasti jenis-jenis lutsinar OHP

· Penggunaan OHP dengan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran

1 jam

Minggu 10

30. 3.2009

hingga

3.4. 2009

2.5 Penggunaan Alatan / Bahan Audio Visual dalam

Pengajaran dan Pembelajaran

· Teknik Rakaman Audio & Video

· Menghasilkan alatan / bahan AV

· Penggunaan alatan / bahan AV dlm P&P (pra,semasa

dan Pasca)

1 jam

2.6 Media Bukan Unjuran

· Jenis dan Penggunaan Media

· Bukan Unjuran

1 jam

Minggu 11

6.4.2009

hingga

10.4. 2009

2.6 Media Bukan Unjuran (sambungan)

· Bahan-Bahan 2 Dimensi - gambar, grafik, carta dll.

1 jam

2.6 Media Bukan Unjuran (sambungan)

· Bahan-Bahan 3 Dimensi - realia, model, diorama dll

1 jam

Minggu 12

13. 4.2009

hingga

17.4. 2009

2.7. Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran

· pelbagai jenis papan pengajaran spt papan putih / flip / slip dll.

· menghuraikan kepentingan penggunaan papan

pengajaran dalam penyebaran maklumat.

1 jam

3. SAINS PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT

3.1 Definisi & Konsep Sains Perpustakaan dan Maklumat

· Jenis-jenis sumber maklumat: Primer, Sekunder & Tertier

1 jam

Minggu 13

20. 4.2009

hingga

24.4. 2009

3.1 Definisi & Konsep Sains Perpustakaan dan Maklumat (sambungan)

· Kemahiran mengesan maklumat dengan pelbagai jenis pencarian: Boolean, Logik (AND/NOT/OR) dll.

· Memahami pengertian sumber-sumber maklumat: katalog, kamus dll.

1 jam

3.2 Pengenalan Pusat Sumber & Agensi- agensi Maklumat

· Memahami pengertian dan fungsi PSS, PKG, BTPN &

BTP.

· Menyenaraikan peranan jenis-jenis perpustakaan

1 jam

Minggu 14

27. 4.2009

hingga

1. 5. 2009

3.3 Pengkelasan (Organisasi Maklumat)

· Definisi & Tujuan Pengkelasan

· Skema DDC & Sistem Ziauddin Saddar

1 jam

3.3 Pengkatalogan (Organisasi Maklumat)

· Definisi & Tujuan Pengkatalogan

· Jenis katalog & kad katalog

· Katalog buku & bukan buku

1 jam

Minggu 15

4. 5. 2009

hingga

8. 5. 2009

3.4 Pusat Sumber Elektronik

· Perpustakaan Maya

· OPAC

· Menyalin katalog

1 jam

Minggu 15

4. 5. 2009

hingga

8. 5. 2009

3.4 Pusat Sumber Elektronik

· Buku Elektronik

· Pembelajaran Elektronik

(e-learning)

1 jam

Catatan : Rancangan ini tertakluk kepada pindaan
ThemeGurus
You are not logged in. (Login)